Dây cáp viễn thông

Cáp điện thoại 10 đôi – 10 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 10 đôi – 10 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại .....

Cáp điện thoại 100 đôi – 100 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 100 đôi – 100 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 100 đôi .....

Cáp điện thoại 20 đôi – 20 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 20 đôi – 20 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 20 đôi (20.....

Cáp điện thoại 200 đôi – 200 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 200 đôi – 200 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 200 đôi .....

Cáp điện thoại 30 đôi – 30 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 30 đôi – 30 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 30 đôi (30.....

Cáp điện thoại 5 đôi – 5 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 5 đôi – 5 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 5 đôi (5x2x0.....

Cáp điện thoại 50 đôi – 50 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 50 đôi – 50 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 50 đôi (50.....

Cáp điện thoại 500 đôi – 500 pair treo ngoài trời

Cáp điện thoại 500 đôi – 500 pair treo ngoài trời Giới thiệu chung Cáp điện thoại 500 đôi .....