Tủ rack

Tủ Rack 45U-D1000

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 42U-D1000

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 42U-D800

Xuất xứ                         &nb.....

Tủ Rack 42U-D600

Xuất xứ                         &nb.....

Tủ Rack 36U-D1000

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 36U-D800

Xuất xứ                         &nb.....

Tủ Rack 36U-D600

Xuất xứ                          &n.....

Tủ Rack 32U-D1000

Xuất xứ                          &n.....

Tủ Rack 32U-D800

Xuất xứ                          &n.....

Tủ Rack 32U-D600

Xuất xứ                          &n.....

Tủ Rack 27U-D1000

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 27U-D800

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 27U-D600

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 20U-D1000

Xuất xứ                           &.....

Tủ Rack 20U-D800

Xuất xứ                           &.....