Măng xông quang

Măng xông quang mini 1FO - 2FO

Măng xông dạng cơ khí 2 mảnh nằm ngang, được liên kết với nhau bằng 4 ốc inox bên dưới, làm kín nước.....

Măng xông quang 2FO - 4FO FTTH

Măng xông dạng cơ khí 2 mảnh nằm ngang, được liên kết với nhau bằng bản lề và ngàm. Có kết cấu làm k.....

Măng xông quang mini 12FO - 24FO - 36FO

Măng xông cáp quang loại 2 mảnh. Được liên kết với nhau bằng các ốc lục giác. Vùng quanh măng xông đ.....

Măng xông quang 24FO - 48FO - 96FO

Măng xông cáp quang loại 2 mảnh. Được liên kết với nhau bằng các ốc lục giác. Vùng quanh măng xông đ.....

Măng xông quang mũ chụp 48FO - 96FO

Măng xông CSC – 1010 là loại mũ chụp dạng cơ khí, có 4 cổng cáp ở đáy, được làm kín bằng cơ khí hoặc.....